Toyota Venza lắp đệm giảm chấn TTC tại Phạm Gia Auto