Tính năng giảm nghiên của đệm giảm chấn giúp vào khúc cua an toàn