Không quá 300.000đ mỗi tháng để bảo vệ phuộc, tại sao không?