Ảnh hưởng của đệm giảm chấn TTC lên hệ thống lái xe ô tô